§ 1.Foreningens navn og hjemsted.

Foreningens navn er “Salina”.
Foreningen har hjemme i Københavns Kommune.

 

§ 2. Foreningens formål.

I slumområderne i Mumbai, Indien, er prostitution ikke et valg, men en sidste udvej for de kvinder der ender i miljøet.

Foreningen skal bidrage til:

 • At hjælpe sexarbejderne med psykiske så vel som fysiske problemer, ved at skabe et rum hvor kvinderne kan finde praktisk hjælp og psykisk nærvær.
 • At give sexarbejderne redskaber, der kan hjælpe dem til at bane en vej ud af miljøet, såfremt dettte er deres ønske.
 • At hjælpe børnene af sexarbejderne med at gennemføre deres skolegang og give dem et fysisk frirum, hvor leg og glæde er i centrum.
 • At styrke og forberede børnene, så de i fremtiden kan bane en vej ud af fattigdommen.

Foreningen forpligter sig på:

 • At formidle foreningens arbejde til foreningens medlemmer.
 • At alt foreningens arbejde er frivilligt.
 • At støttebidrag fra medlemmer til foreningen går direkte til den lokale NGO, med mindre andet er oplyst.
   

§ 3. Foreningens værdigrundlag.

Foreningen Salina bygger på kærlighed og respekt.

 • Kærlighed
  Foreningen Salina drives frivilligt da vi tror på, at vi som enkeltindivider kan skabe en positiv forandring for andre. Vi gør arbejdet af kærlighed til dem vi arbejder for og med og kærlighed til livet, som vi mener alle har ret til at leve i frihed.
   
 • Respekt
  For at støtte arbejde i Indien, skal foreningen lytte, forstå og respektere den indiske kultur og de præmisser og værdier der ligger i kulturen. Dette indbefatter respekt for forskellige religiøse og sociokulturelle tilhørsforhold og værdier. Respekten gælder indenfor foreningens rammer, i forholdet til samarbejdspartnere, og i arbejdet med den enkelte kvinde og hendes børn.

 

§ 4. Medlemmer.

Enhver der har betalt støttebidraget til foreningen Salina er medlemmer, såfremt de kan tilslutte sig foreningens formål og værdier. Et medlem kan være en forening eller en enkeltperson.
Et medlem som ikke respekterer foreningen vedtægter, eller beslutninger taget på generalforsamlingen, kan af bestyrelsen ekskluderes af foreningen.

 

§ 5. Generalforsamlingen.

Foreningens øverste myndighed er generalforsamlingen.
Der holdes en årlig generalforsamling, som der varsles en måned før.
Hvert medlem har én stemme. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.
På den årlige, ordinære generalforsamling er der følgende dagsorden:

 • Valg af dirigent og referent.
 • Beretning fra bestyrelsen.
 • Beretning fra arbejdsgrupper.
 • Aflæggelse af regnskab.
 • Fastsættelse af kontingent.
 • Indkomne forslag (forslag indsendes senest 2 uger før generalforsamlingen og offentliggøres senest 8 dage for generalforsamlingen).
 • Valg af bestyrelse og revisor.
 • Eventuelt.

Generalforsamlingens dagsorden, såvel som dens beslutninger, skal meddeles foreningens medlemmer skriftligt.
Generalforsamlingen træffer beslutning med simpelt flertal, hvis vedtægterne ikke bestemmer andet.
Der kan indkaldes til ekstraordinær generalforsamling, hvis bestyrelsesmedlemmer ønsker det. Ordinær og ekstraordinær generalforsamling indkaldes med 3 ugers varsel.
Vedtægtsændringer vedtages med samme varsel på en generalforsamling, hvis de har flertal blandt deltagerne, men skal for at træde i kraft, bekræftes på den følgende ordinære generalforsamling eller på en efterfølgende ekstraordinær generalforsamling.

 

§ 6. Ledelse.

Ledelsen af foreningen består af en bestyrelse på 3-5 medlemmer, som minimum består af forman, næstformand og kassere. Bestyrelses medlemmer vælges 2 år af gangen på den ordinære generelforsamling.
Bestyrelsen har ansvar for at opretholde foreningens formål.
Bestyrelsen vælger selv sin formand. Et bestyrelsesmedlem kan udtræde af bestyrelsen mod skriftligt at meddele grunden hertil.
Foreningen forpligter ved underskrift af 2 bestyrelsesmedlemmer, hvor en af dem skal være formand eller næstformand.
Blandt medlemmer kan oprettes arbejdsgrupper, der arbejder sammen med bestyrelsen om at tilgodese foreningen formål.

 

§ 7. Foreningens samarbejdspartnere.

Foreningens samarbejdspartnere er lokale NGOer i Mumbai, Indien.

 

§ 8. Foreningens drift.

Foreningen Salinas driftsomkostninger dækkes gennem kontingent fra medlemmer og gennem bidrag fra myndigheder, fonde, institutioner og organisationer. Tilskud må ikke være betinget af fordringer, som ikke er i overensstemmelse med foreningen Salinas vedtægter og generalforsamlingens eller bestyrelsens beslutninger.
Der udbetales ikke løn til bestyrelsen, eller arbejdsgrupper blandt medlemmerne.

 

§ 9. Hæftelse.

For foreningens forpligtelser hæfter alene foreningen. Foreningens medlemmer hæfter kun med det indbetalte kontingent.

 

§ 10. Regnskabsår.

Foreningens regnskabsår er fra 1 Januar til 31 December.
Regnskabet forelægges på den næste ordinære generelforsamling, men kan til en hver tid indhentes af foreningens medlemmer, såfremt de ønsker indsigt i foreningens økonomi.

 

§ 11. Foreningens eventuelle ophør.

Foreningen kan kun nedlægges, hvis forslaget om nedlæggelse vedtages efter reglerne om vedtægtsændringer. Generalforsamlingerne afgør samtidig – og enslydende – hvorledes eventuelle tilbageværende midler anvendes i overensstemmelse med foreningens formål.